Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název

Filharmonie Brno, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina

3. Organizační struktura

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Komenského náměstí 534/8, Brno 602 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Komenského náměstí 534/8, Brno 602 00

4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek, 9:00 – 15:00

4.4 Telefonní čísla

viz Kontakty

4.5 Číslo faxu

539 092 823

4.6 Adresa internetové stránky

www.filharmonie-brno.cz

4.7 Adresa e-podatelny

info@filharmonie-brno.cz

4.8 Další elektronické adresy

viz Kontakty

4.9 Datová schránka

nrdkkct

5. Případné platby lze poukázat

UniCredit Bank, č.ú. 2112017367/2700

6. IČ

00094897

7. DIČ

CZ00094897

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

8.2 Rozpočet

8.3 Zpráva o činnosti

 

8.4 Roční zprávy – Moravský podzim

9. Žádosti o informace

9.1 Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost

a) písemně – Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, Brno 60200

b) osobně – Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, Brno 60200

c) elektronicky – info@filharmonie-brno.cz, datová schránka nrdkkct

9.2 Lhůty a termíny, postup při vyřizování

Viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost

a) písemně – Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, Brno 60200

b) osobně – Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, Brno 60200

c) elektronicky – info@filharmonie-brno.cz, datová schránka nrdkkct

11. Vnitřní oznamovací systém

Směrnice o ochraně oznamovatelů

12. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Filharmonie Brno, příspěvkové organizace (dále jen „FB“) o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává na adrese pro podání žádosti. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat identifikaci žadatele, údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, FB odvolání odloží. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí FB je Magistrát města Brna. FB předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání FB. Proti rozhodnutí o odvolání nadřízeného orgánu lze podat žalobu k příslušnému soudu podle zvláštního právního předpisu.

13. Formuláře – neexistují předepsané formuláře

14. Popisy postupů – neexistují návody pro řešení životních situací

15. Předpisy – přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje

16. Úhrady za poskytování informací

16.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

17. Licenční smlouvy

17.1. Vzory licenčních smluv

Smlouva o provedení uměleckého výkonu

17.2 Výhradní licence

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018, 2019, 2020 , 2021, 2022, 2023

19. Nabídka majetku

Aktuální není žádná nabídka neupotřebitelného majetku organizace.