Filharmonie Brno neeviduje za rok 2020 žádný dotaz s odkazem na Zákon 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“.

Počet podaných žádostí o informace 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací 0
Přehled výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona, včetně nákladů na vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0